Lov om endringer i lov av 19. juni 1969 nr. 57 om sykehus m.v. (ny finansieringsordning for medisinske laboratorier og røntgeninstitutt m.v.)

Ot.prp. nr. 97, innst. O. nr. 130 for 1992-93

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen ( vedtatt sendt tilbake til Regjeringen) Innstilling avgitt 27.05.1993 Innst. O. nr. 130 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.1993

   Behandlet i Odelstinget: 01.06.1993