Lov om prisregulering ved import av fisk og fiskevarer m.v.

1. Lov om prisregulering ved import av fisk og fiskevarer. 2. Endringer i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. 3. Endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 19 om Norges fiskerigrense og om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. innenfor fiskerigrensen

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i sjøfarts- og fiskerikomiteen (Ot.prp. nr. 90, innst. O. nr. 136, besl. O. nr. 148 for 1992-93) Innstilling avgitt 28.05.1993 Innst. O. nr. 136 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.1993

   Behandlet i Odelstinget: 04.06.1993

   Behandlet i Lagtinget: 09.06.1993