Utbygging og finansiering av rv 80 Løding - Vikan i Bodø kommune

Prop. 63 S (2010-2011), Innst. 248 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 15.03.2011 Innst. 248 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Storinget har i samsvar med forslag fra regjeringen vedtatt at bompengeselskap får ta opp lån og kreve inn bompenger til delvis bompengefinansiering av rv. 80 Løding-Vikan i Bodø. Prosjektet er første del av Vegpakke Salten fase 2. Styringsramma er på 526 mill, kroner, og i finansieringsplanen er det lagt til grunn at bompenger skal dekke 210 mill, kroner. Det tas sikte på anleggstart på prosjektet sommeren 2011 og trafikkåpning seint i 2013. Bompengeperioden er regnet til 5 år fra trafikkåpningen i 2013.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.03.2011

   Behandlet i Stortinget: 14.04.2011