Stortinget - Møte tirsdag den 1. februar 2011 kl. 10

Dato: 01.02.2011

Referatsaker

Sak nr. 5 [14:22:31]

Referat

 • 1.(176)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i lov 7. mai 2004 nr. 21 om Riksrevisjonen (Lovvedtak 5 (2010–2011))

  • 2. lov om endringar i einingsregisterlova og føretaksregisterlova (Lovvedtak 37 (2010–2011))

   – er sanksjonert under 21. januar 2011.

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(177)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Dagrun Eriksen, Kjell Ingolf Ropstad, Geir Jørgen Bekkevold og Rigmor Andersen Eide om innføring av mobbeombud i alle landets fylker (Dokument 8:73 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 3.(178)

  Styrking av investeringstilskotet til omsorgsbustader og sjukeheimsplassar (Prop. 65 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen

 • 4.(179)

  Endringer i valgloven og kommuneloven (ombudsplikten, forsegling av valgurner mv.) (Prop. 64 L (2010–2011))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 5.(180)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Per Roar Bredvold, Torgeir Trældal, Per-Willy Amundsen og Jan-Henrik Fredriksen om et uavhengig granskingsutvalg for å gjennomgå støtte- og tilskuddsordninger samt erstatningsordninger til reindriftsnæringen (Dokument 8:74 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 6.(181)

  Utbygging og finansiering av rv 80 Løding– Vikan i Bodø kommune i Nordland (Vegpakke Salten fase 2a) og auke av fullmaktsgrensa for forskottering i 2011 (Prop. 63 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 7.(182)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Morten Høglund, Karin S. Woldseth, Mazyar Keshvari og Kari Storstrand om innstramming i sanksjonene overfor regimet i Iran (Dokument 8:75 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Ber noen om ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.