Godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 123/2010 om endring av EØS-avtalens om Transport

Prop. 76 S (2010-2011), Innst. 314 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 03.05.2011 Innst. 314 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemming vedtatt innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 285/2010 om forsikringskrav for luftfartsselskap og luftfartsoperatører. I praksis betyr dette at luftfartsselskapene og luftfartsoperatørene som blir omfattet av dette regelverket, skal ha forsikring i samsvar med forordningen for å dekke erstatningsansvaret for skade på passasjerer, bagasje og last samt skade på tredjeperson.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.05.2011

   Behandlet i Stortinget: 06.06.2011