Endringer i folketrygdloven (utvidelse av fedrekvoten mv.)

Prop. 92 L (2010-2011), Innst. 354 L (2010-2011), Lovvedtak 52 (2010-2011)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 24.05.2011 Innst. 354 L (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet lovforslag om endring av folketrygdloven. Endringene innebærer blant annet en utvidelse av den samlede stønadsperioden for foreldrepenger med én uke og utvidelse av fedrekvoten med to uker, fra 10 til 12 uker. Endringene medfører også at fedre gis rett til å ta ut foreldrepenger i samme uketall som fedrekvoten når mor mottar uførepensjon fra folketrygden. Lovendringene ble vedtatt med støtte fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet og med varierende støtte fra de øvrige partiene

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.2011

   Behandlet andre gang i Stortinget: 08.06.2011