Lov om endringer i lov av 10. juni 1977 nr. 66 om yrkesbefal m.m. i Forsvaret

Ot.prp. nr. 71 for 1990-91, innst. O. nr. 10, besl. O. nr. 8 for 1991-92

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 06.11.1991 Innst. O. nr. 10 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.11.1991

   Behandlet i Odelstinget: 19.11.1991

   Behandlet i Lagtinget: 26.11.1991