Endringer i friluftsloven og straffeloven

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 06.06.2011 Innst. 400 L (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt Regjeringens forslag til endringer i friluftsloven og straffeloven. Endringene har bakgrunn i St.meld. nr. 39 (2000–2001) Friluftsliv – Ein veg til høgare livskvalitet (friluftsmeldingen). Formålet med endringene er å styrke allemannsretten, slik at det blir lettere for befolkningen å få tilgang til og oppleve naturen og benytte seg av den retten de allerede har. Stortinget har i tillegg vedtatt en ny lovtekst ang. almennhetens høstingrett og plukking av multer, og som er i samsvar med gjeldende rett og vedtatte endringer i straffeloven og friluftsloven.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2011

   Behandlet andre gang i Stortinget 15.06.2011