Endringar i folketrygdlova og i enkelte andre pensjonslover

Prop. 114 L (2010-2011), Innst. 34 L (2011-2012), Lovvedtak 2 (2011-2012)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeidsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 27.10.2011 Innst. 34 L (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet endringer i lov om folketrygd, lov om Statens pensjonskasse og i enkelte andre pensjonslover (presiseringer mv. i samband med pensjonsreformen). Endringene er klargjøring av gjeldende rett og oppfølging av endret regelverk i folketrygden og de offentlige tjenestepensjonene fra 2011.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.10.2011

   Behandlet andre gang i Stortinget: 15.11.2011