Stortinget - Møte onsdag den 18. mai 2011 kl. 12

Dato: 18.05.2011

Referatsaker

Sak nr. 3 [12:04:14]

Referat

 • 1.(340)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i valgloven og kommuneloven (ombudsplikten, forsegling av valgurner mv.) (Lovvedtak 48 (2010–2011))

   – er sanksjonert under 13. mai 2011.

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(341)

  Endringar i lov om folketrygd, lov om Statens pensjonskasse og i enkelte andre pensjonslover (presiseringar mv. i samband med pensjonsreforma) (Prop. 114 L (2010–2011))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 3.(342)

  Endringer i matrikkellova og tinglysingsloven mv. (Prop. 118 L (2010–2011))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 4.(343)

  Endringar i skatte- og avgiftsreglane mv. (Prop. 116 LS (2010–2011))

 • 5.(344)

  Endringer i merverdiavgiftsloven mv. (ny og enkel registererings- og rapporteringsordning for tilbydere som leverer elektroniske tjenester fra utlandet (Prop. 117 L (2010–2011))

 • 6.(345)

  Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2011 (Prop. 120 S (2010–2011))

 • 7.(346)

  Revidert nasjonalbudsjett 2011 (Meld. St. 2 (2010–2011))

  Enst.: Nr. 4–7 sendes finanskomiteen.

 • 8.(347)

  Kommuneproposisjonen 2012 (Prop. 115 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 9.(348)

  Ein del saker på Samferdselsdepartementets område (Prop. 119 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.