Utviding av Aust-Agderpakka

Prop. 106 S (2010-2011), Innst. 373 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 31.05.2011 Innst. 373 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med stemmene fra AP,SV, SP og V, med subsidiær tilslutning fra H og KrF, vedtatt ei utviding av Aust-Agderpakka, og der det gis anledning å ta opp lån og kreve inn bompenger for å finansiere planlegging av E18 på strekningen Tvedestrand-Arendal og gang- og sykkelvegutbygging langs E18 og fv. 402, Samlet økonomisk ramme for tiltaka er på inntil 200 mill. kroner. Tiltaka skal finansieres dels gjennom etablering av en ny bomstasjon og dels forlening av innkrevingstid i to eksiterende bomstasjoner med om lag ett år. Alternative forslag fra andre parti til finansiering av tiltaka ble nedstemt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2011

   Behandlet i Stortinget: 06.06.2011