Riksrevisjonens oppfølging av parallellrevisjonen med Den russiske føderasjons riksrevisjon om forvaltningen av fiskeressursene i Barentshavet og Norskehavet

Dokument 3:8 (2010-2011), Innst. 389 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 31.05.2011 Innst. 389 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen en enstemmig innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens oppfølging av parallellrevisjonen med Den russiske føderasjons riksrevisjon om forvaltningen av fiskeressursene i Barentshavet og Norskehavet. Komiteen har merket seg Riksrevisjonens overordnede konklusjon om at arbeidet har gitt positive resultater så langt og at samarbeidet mellom norske og russiske myndigheter er styrket siden forrige revisjon. Komiteen påpeker samtidig enkelte forbedringspunkter, blant annet når det gjelder samordning av sanksjoner på tvers av regioner, økning av antall fiskeriinspeksjoner og raskere etterforskning og iretteføring av brudd på miljølovgivningen. Komiteen ser positivt på etableringen av fiskeriforvaltningens analysenettverk med deltakelse fra Politidirektoratet og Økokrim, så vel som utviklingen av et samarbeid med Russlands riksadvokat om ulovlig, urapportert og uregulert fiske for å avdekke slik kriminalitet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2011

   Behandlet i Stortinget: 07.06.2011