Lov om endring i lov av 13. juni 1969 nr. 24 om grunnskolen og i nokre andre lover

Ot.prp. nr. 7 (1991-92), Innst. O. nr. 21 (1991-92), beslutning. O. nr. 24 (1991-92)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 10.12.1991 Innst. O. nr. 21 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.1991

   Behandlet i Odelstinget: 13.12.1991

   Behandlet i Lagtinget: 19.12.1991