Særskilt melding til Stortinget EOS-utvalgets undersøkelse av POTs metodebruk i Treholt-saken

Dokument 7:2 (2010-2011), Innst. 100 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Interne styrer og utvalg Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 06.12.2011 Innst. 100 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om særskilt melding fra EOS-utvalget om POTs metodebruk i Treholt-saken. Komiteen påpeker at det har vært viktig å søke å finne frem til de faktiske forhold i saken på bakgrunn av de påstander og den kritikk som har fremkommet i media. Undersøkelsen avdekket at Treholts leilighet var underlagt telefonkontroll, romalytting, kameraovervåking og hemmelige ransakinger. Komiteen mener det fremstår som noe spesielt at en så stor del av etterforskningsmaterialet i en så stor og betent sak er forsvunnet eller makulert. Komiteen legger til grunn EOS-utvalgets konklusjon om at POT handlet ulovlig og at handlingen fremstod som en stor inngripen i forhold til privatlivets fred. Komiteen er også enig med EOS-utvalgets påpekning av at dette skjedde for lang tid siden og at det i dag eksisterer helt andre kontrollordninger og lovgivning som regulerer de hemmelige tjenesters metodebruk. Innstillingen er vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2011

   Behandlet i Stortinget: 13.12.2011