Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v.

Ot.prp. nr. 29, innst. O. nr. 48, besl. O. nr. 72 for 1991-92

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen (utkast til innstilling er forelagt for sjøfarts- og fiskerikomiteen til uttalelset) Innstilling avgitt 26.03.1992 Innst. O. nr. 48 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.03.1992

   Behandlet i Odelstinget: 09.04.1992