Lov om endring av lov av 14. desember 1917 nr. 16 om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v., lov av 14. desember 1917 nr. 17. om vassdragsreguleringer, lov av 15. mars 1940 nr. 3 om vassdragene og lov av 23. oktober 1959 nr. 3 om oreigning av fast eigedom ( ekspropriasjon)

Ot.prp. nr. 30, innst. O. nr. 38, besl. O. nr. 49 for 1991-92

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 28.01.1992 Innst. O. nr. 38 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.01.1992

   Behandlet i Odelstinget: 10.02.1992

   Behandlet i Lagtinget: 20.02.1992