Endringar i helsepersonellova om pliktig fråhald m.m.

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 14.02.2012 Innst. 180 L (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har samrøystes vedteke endringar i helsepersonelloven som inneber at helsepersonell skal kunne påleggjast å avleggje rusprøve ved arbeidsstart i dei tilfelle der det er mistanke om at det har vore nytta rusmiddel før vedkommande kjem på jobb.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.02.2012

   Behandlet andre gang i Stortinget 20.03.2012