Endringer i lov om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner

Prop. 10 L (2011-2012), Innst. 158 L (2011-2012), Lovvedtak 38 (2011-2012)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 31.01.2012 Innst. 158 L (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i militærnekterloven. Endringene innebærer at den sivile verneplikten som alternativ til den militære verneplikten avvikles. Lovens fritakssystem videreføres. Mannskap som innehar en grunnfestet pasifistisk overbevisning skal fortsatt ha en lovmessig rett til å nekte militærtjeneste. De skal imidlertid ikke lenger kunne pålegges sivil verneplikt.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.01.2012

   Behandlet andre gang i Stortinget: 16.02.2012