Endringer i jernbaneloven

Prop. 41 L (2011-2012), Innst. 139 L (2011-2012), Lovvedtak 33 (2011-2012)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 13.12.2011 Innst. 139 L (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig sluttet seg til regjeringens forslag om endringer i jernbaneloven som skal legge til rette for å etablere en klageordning for jernbanepassasjerer. I praksis vil det bli etablert en felles klagenemnd for fly- og jernbanepassasjerer.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.12.2011

   Behandlet andre gang i Stortinget: 20.12.2011