Riksrevisjonens undersøkelse av reorganiseringen av skatteetaten

Dokument 3:4 (2011-2012), Innst. 182 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 14.02.2012 Innst. 182 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen en enstemmig innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av reorgansieringen av skatteetaten. Undersøkelsen viste at reorganiseringen på vesentlige områder har ført til en forbedret skatteforvaltning, men at det fortsatt er behov for forbedringer på enkelte områder, som likningskontroll av næringsdrivende og saksbehandlingstiden ved skattekontorene. Komiteen merket seg at Finansdepartementet i all hovedsak støtter Riksrevisjonens konklusjon. Komiteen understreket viktigheten av å ha en velfungerende skatteforvaltning og var innforstått med at gevinstene ved omorganiseringen kan ta tid. Komiteen understreket videre viktigheten av at befolkningen får korrekte opplysninger og tilfredsstillende veiledning når de henvender seg til Skatteopplysningen, og at det må iverksettes tiltak for å sikre dette.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.02.2012

   Behandlet i Stortinget: 26.03.2012