Lov om endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd (Garantert tilleggspensjon for unge uføre)

Ot.prp. nr. 90, innst. O. nr. 87, besl. O. nr. 128 for 1991-92

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 11.06.1992 Innst. O. nr. 87 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.1992

   Behandlet i Odelstinget: 15.06.1992

   Behandlet i Lagtinget: 19.06.1992