Lov om oppheving av lov av 12. november 1948 om brevskular og om lov om endringer i lov av 28. mai 1976 nr. 35 om voksenopplæring

Ot.prp. nr. 55, innst. O. nr. 60, besl. O. nr. 79-80 for 1991-92

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 14.05.1992 Innst. O. nr. 60 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.05.1992

   Behandlet i Odelstinget: 19.05.1992

   Behandlet i Lagtinget: 26.05.1992