Departementenes tilskuddsforvaltning

Innst. 47 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 25.10.2012 Innst. 47 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om departmentenes tilskuddsforvaltning. Saken er en "initiativsak" - åpnet med hjemmel i Stortingets forretningsorden § 12 nr. 9 sjette ledd. Bakgrunnen var Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets tildeling av tilskudd selvforsvarskurs. Midlene ble tildelt uten at økonomiregelverket ble fulgt, og én av mottakerne hadde tilknytning til SVs ungdomsorganisasjon. Opplysninger om uheldig tilskuddsforvaltning også i andre departementer, førte til at komiteen utvidet undersøkelsen til samtlige departementer. Det ble avdekket enkelte tilfeller av uheldig praksis, og flere departementer har opplyst at de vil jobbe med å forbedre praksis. Men hovedinntrykket etter komiteens undersøkelser er at regelverket for tilskuddsforvaltning i stor grad er oppfylt. Komiteinnstillingen er enstemmig. Stortinget har vedtatt å be Riksrevisjonen følge opp departementenes tilskuddsforvaltning i sine fremtidige revisjoner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.10.2012

   Behandlet i Stortinget: 10.01.2013