Endringer i lov om laksefisk og innlandsfisk mv., i lov om forvaltning av naturens mangfold og i lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke

Prop. 86 L (2011-2012), Innst. 88 L (2012-2013), Lovvedtak 17 (2012-2013)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 22.11.2012 Innst. 88 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i lov om laksefisk, lov om forvaltning av naturens mangfold og lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.11.2012

   Behandlet andre gang i Stortinget: 04.12.2012