Stortinget - Møte torsdag den 12. april 2012 kl. 10

Dato: 12.04.2012

Referatsaker

Sak nr. 4 [16:43:45]

Referat

 • 1.(225)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i voldsoffererstatningsloven og straffeprosessloven

   – er sanksjonert under 30. mars 2012

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(226)

  Endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av arbeidstakere og tiltak i den forbindelse mv.) (Prop. 74 L (2011–2012))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 3.(227)

  Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/29/EF for å forbedre og utvide ordningen for handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet (revidert kvotedirektiv) (Prop. 77 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 4.(228)

  Endringer i naturmangfoldloven og friluftsloven (Prop. 82 L (2011–2012))

 • 5.(229)

  Utbygging og drift av Martin Linge-feltet (Prop. 85 S (2011–2012))

 • 6.(230)

  Hvordan leve med farene – Om flom og skred (Meld. St. 15 (2011–2012))

  Enst.: Nr. 4–6 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 7.(231)

  Endringer i skatte- og tollovgivningen (Prop. 78 L (2011–2012))

 • 8.(232)

  Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2011 (Meld. St. 17 (2011–2012))

 • 9.(233)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen, Dagfinn Høybråten, Line Henriette Hjemdal og Øyvind Håbrekke om kompliserte spareprodukter, klageorgan og Finanstilsynets rolle (Dokument 8:88 S (2011–2012))

 • 10.(234)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Christian Tybring-Gjedde, Ketil Solvik-Olsen, Kenneth Svendsen og Jørund Rytman om informasjon til hver enkelt skattyter om hva skattepengene brukes til (Dokument 8:89 S (2011–2012))

 • 11.(235)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nikolai Astrup, Svein Flåtten, Svein Harberg og Jan Tore Sanner om bruk av skattemessige tiltak for å stimulere til klimavennlige investeringer i egen bolig (Dokument 8:92 S (2011–2012))

 • 12.(236)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Laila Marie Reiertsen, Vigdis Giltun, Per Sandberg, Harald T. Nesvik og Ketil Solvik-Olsen om å innføre skattefradrag for håndverkstjenester og serviceoppdrag utført i egen bolig og fritidsbolig (Dokument 8:95 S (2011–2012))

  Enst.: Nr. 7–12 sendes finanskomiteen.

 • 13.(237)

  Endringer i luftfartsloven (Prop. 83 L (2011–2012))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 14.(238)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Trine Skei Grande om et særskilt videreutdanningsløft for tilsatte i grunnskolen som mangler undervisningskompetanse (Dokument 8:87 S (2011–2012))

 • 15.(239)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Trine Skei Grande om oppdatering av regelverket for sykemelding av studenter (Dokument 8:86 S (2011–2012))

  Enst.: Nr. 14 og 15 sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 16.(240)

  Lov om bustøtte (bustøttelova) (Prop. 76 L (2011–2012))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 17.(241)

  Melding for året 2011 fra Sivilombudsmannen (Dokument 4 (2011–2012))

 • 18.(242)

  Årsmelding til Stortinget fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2011 (Dokument 7:1 (2011–2012))

  Enst.: Nr. 17 og 18 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 19.(243)

  Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Montenegro og en avtale om handel med landbruksvarer mellom Norge og Montenegro, begge av 14. november 2011 (Prop. 75 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 20.(244)

  Endringer i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk mv., lov19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold og lov 17. juni 2005 nr. 85 om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke (Prop. 86 L (2011–2012))

Presidenten: Her vil det gå fram av dokumenter på representantenes bord at denne saken foreslås sendt næringskomiteen. Etter samråd med både næringskomiteen og energi- og miljøkomiteen vil presidenten foreslå at saken i stedet sendes til energi- og miljøkomiteen. – Ingen stemmer imot presidentens forslag.

Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

Videre ble referert:

 • 21.(245)

  Gjennomføring av råfisklova og fiskeeksportlova i 2009 og 2010 (Meld. St. 16 (2011–2012))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 22.(246)

  Utbygging og finansiering Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen på E136 i Møre og Romsdal (Prop. 80 S (2011–2012))

 • 23.(247)

  Endringar i veglova og vegtrafikkloven (Prop. 81 L (2011–2012))

 • 24.(248)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Kenneth Svendsen, Christian Tybring-Gjedde og Jørund Rytman om graderte parkeringsbøter (Dokument 8:90 S (2011–2012))

 • 25.(249)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg og Bård Hoksrud om IKT-havarikommisjon og styrket personvern (Dokument 8:94 S (2011–2012))

  Enst.: Nr. 22–25 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.