Lov om endringer i lov av 4. juni 1976 nr. 59 om aksjeselskaper (aksjeloven) og lov av 13. mai 1977 nr. 35 om regnskapsplikt m.v.

Ot.prp. nr. 53, unntatt pkt. 2, innst. O. nr. 59, besl. O. nr. 84-85 for 1991-92

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 14.05.1992 Innst. O. nr. 59 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.05.1992

   Behandlet i Odelstinget: 22.05.1992

   Behandlet i Lagtinget: 26.05.1992