Lov om endringer i lov av 14. mars 1964 nr. 2 om revisjon og revisorer (revisorloven)

Ot.prp. nr. 53, pkt. 2, innst. O. nr. 62, besl. O. nr. 86 for 1991-92

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 18.05.1992 Innst. O. nr. 62 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.05.1992

   Behandlet i Odelstinget: 22.05.1992

   Behandlet i Lagtinget: 26.05.1992