Utbygging og finansiering av rv 13 Ryfylkesambandet (Ryfast) og fastsetjing av styrings- og kostnadsramme for E39 Eiganestunnelen i Rogaland

Prop. 109 S (2011-2012), Innst. 363 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 05.06.2012 Innst. 363 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget, mot FrPs stemmer, har vedtatt at bompengeselskap får løyve til å ta opp lån og krevje inn bompengar til delvis bompengefinansiering av Ryfast i Rogaland (rv. 13 Ryfylkesambandet). Ryfast omfattar to undersjøiske tunnelar og vil gi ferjefritt vegsamband mellom Nord-Jæren og Ryfylke . Det er lagt opp til anleggsstart i 2012/2013, med opning for trafikk i 2018. Finansieringsplanen omfattar bompengar og lokale tilskott frå fylkeskommunen, kommunar og loklat næringsliv. Kostnaden er rekna til 5220 mill. kroner, og bompengedelen utgjer 4448 mill. kroner. Det er lagt til grunn ein bompengeperiode på om lag 20 år. Stortinget drøfta samstundes styrings- og kostnadsramme for prosjektet E39 Eiganestunnelsen i Rogaland. Det er ein føresetnad for Ryfast at delar av Eiganestunnelen blir bygt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2012

   Behandlet i Stortinget: 12.06.2012