Stortinget - Møte mandag den 14. mai 2012 kl. 12

Dato: 14.05.2012

Referatsaker

Sak nr. 9 [16:17:50]

Referat

 • 1.(302)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i folketrygdloven

  • 2. lov om endringar i straffelova mv. (internasjonal barnebortføring mv.)

  • 3. lov om endringer i lov om offentlige anskaffelser og i kommuneloven (gjennomføring av EUs håndhevelsesdirektiv i norsk rett)

   – er sanksjonert under 11. mai 2012

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(303)

  Endringer i diskrimineringsombudsloven (tilsyn med gjennomføring av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne) (Prop. 105 L (2011–2012))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 3.(304)

  Samtykke til ratifikasjon av FN-konvensjonen av 13. desember 2006 om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (Prop. 106 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 4.(305)

  Endringer i bokføringsloven, verdipapirhandelloven, eiendomsmeglingsloven m.m. (Prop. 107 L (2011–2012))

 • 5.(306)

  Finansmarknadsmeldinga 2011 (Meld. St. 24 (2011–2012))

  Enst.: Nr. 4 og 5 sendes finanskomiteen.

 • 6.(307)

  Endringer i psykisk helsevernloven (regionale sikkerhetsavdelinger og enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå m.m.) (Prop. 108 L (2011–2012))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 7.(308)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Trine Skei Grande om etablering av en treårig profesjonsutdanning i karriereveiledning (Dokument 8:111 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 8.(309)

  Utbygging og finansiering av rv 13 Ryfylkesambandet (Ryfast) og fastsetjing av styrings- og kostnadsramme for E39 Eiganestunnelen i Rogaland (Prop. 109 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.