Riksrevisjonens undersøkelse av utbygging og fornyelse av jernbaneinfrastrukturen

Dokument 3:13 (2011-2012), Innst. 166 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 18.12.2012 Innst. 166 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og enstemmig bifalt innstillingen fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av utbygging og fornyelse av jernbaneinfrastrukturen. Etter Riksrevisjonens oppfatning er det uheldig at de sentrale mål om økt driftsstabilitet og redusert reisetid ikke er realisert til tross for en betydelig økning i bevilgingene. Komiteen slutter seg til Riksrevisjonens krav om at både Samferdselsdepartementet og Jernbaneverket må få bedre kontroll over planlegging, gjennomføring og effekten av de ulike jernbanetiltak. Komiteen ser alvorlig på at Jernbaneverket ikke har tilfredsstillende rutiner for oppfølging og kontroll av leverandørene i markedet, selv om praksisen er innskjerpet, og forutsetter at arbeidet med å bringe dette i orden gis høy prioritet. Komiteen mener det er nødvendig å sette i gang ytterligere tiltak både på kort og lang sikt for å sikre nødvendig kompetanse og kapasitet innen jernbanetekniske fag.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.12.2012

   Behandlet i Stortinget: 24.01.2013