Endringar i film- og videogramlova

Prop. 18 L (2012-2013), Innst. 140 L (2012-2013), Lovvedtak 25 (2012-2013)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 06.12.2012 Innst. 140 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i film- og videogramloven. Endringen medfører at en går over fra en ordning med gebyr til innføring av avgift. Avgiften fastsettes av departementet som også gir forskrift om blant annet forhåndskontrollen. Lovendringen ble vedtatt av et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2012

   Behandlet andre gang i Stortinget: 13.12.2012