Stortinget - Møte tirsdag den 13. november 2012 kl. 10

Dato: 13.11.2012

Referatsaker

Sak nr. 6 [13:27:34]

Referat

 • 1.(66)

  Arkiv (Meld. St. 7 (2012–2013))

 • 2.(67)

  Endringar i film- og videogramlova (filmkontrollgebyret) (Prop. 18 L (2012–2013))

 • 3.(68)

  Endringar i pengespilloven (endring av tippenøkkelen) (Prop. 20 L (2012–2013))

  Enst.: Nr. 1–3 sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 4.(69)

  Endringer i lov om Folketrygdfondet (endringer i styreordningen) (Prop. 19 L (2012–2013))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 5.(70)

  (Prop. 1 S Tillegg 1–3 (2012–2013)) Endring av Prop. 1 S (2012–2013) om statsbudsjettet 2013

  Budsjettkapitlene i Prop. 1 S Tillegg 1–3 (2012–2013) foreslås fordelt på rammeområder og sendt de respektive komiteer i samsvar med Stortingets vedtak om fordeling til komiteene i Innst. 1 S (2012–2013). Nye romertall som ikke ble fordelt i Innst. 1 S (2012–2013), fordeles til komiteene slik:

  – Prop. 1 S Tillegg 1 (2012–2013) Romertall II

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

  – Prop. 1 S Tillegg 3 (2012–2013) Romertall II–V

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

  – Prop. 1 S Tillegg 3 (2012–2013) Romertall VI

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

  – Prop. 1 S Tillegg 3 (2012–2013) Romertall VII

  Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

 • 6.(71)

  Lov om det frie varebytte i EØS (EØS-vareloven) (Prop. 17 L (2012–2013))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.