Endringar i pengespilloven

Prop. 20 L (2012-2013), Innst. 122 L (2012-2013), Lovvedtak 26 (2012-2013)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 04.12.2012 Innst. 122 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i pengespilloven og endret tippenøkkelen.Etter gjeldende fordelingsnøkkel går 45,5 prosent av spilleoverskuddet fra Norsk Tipping AS til idrettsformål, 36,5 prosent til kulturformål og 18 prosent til samfunnsnyttige og humanitære formål. Den nye tippenøkkelen gir 47,9 prosent til idrettsformål, 14,6 prosent til kulturformål og 18 prosent til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. Endringen ble vedtatt av et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2012

   Behandlet andre gang i Stortinget: 13.12.2012