Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2011

Dokument 3:2 (2012-2013), Innst. 234 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 12.03.2013 Innst. 234 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2011. Komiteen har merket seg at undersøkelsen viser at statlig eier ikke har satt avkastningsmål for flere av selskapene med forretningsmessige mål og at halvparten av øvrige selskaper hadde en gjennomsnittlig avkastning som var lavere enn avkastningsmålet.. Komiteen deler videre Riksrevisjonens vurdering av at det ikke er grunnlag for de store variasjonene i styrehonorarer. Riksrevisjonen har foretatt fire utvidede kontroller, som gjelder de regionale helseforetakenes registrering, resultatrapportering m.m., omstillingen ved OUS, kostnadseffektivitet i NRK og Studentsamskipnadenes økonomi og økonomiske styring. Komiteen kommenterer dette i innstillingen. Riksrevisjonen har også fulgt opp tolv saker som tidligere har blitt rapportert i Dokument 3:2. Ni av sakene er avsluttet, mens tre følges opp videre.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.03.2013

   Behandlet i Stortinget: 19.03.2013