Endringer i deltakerloven, fiskeriforbudsloven mv.

Prop. 59 L (2012-2013), Innst. 253 L (2012-2013), Lovvedtak 46 (2012-2013)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Fiskeri- og kystdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 02.04.2013 Innst. 253 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et lovforslag fra regjeringen om endringer i deltakerloven, fiskeriforbudsloven og enkelte andre lover på fiskeriområdet. Stortingets flertall sluttet seg til samtlige av de foreslåtte lovendringene.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.04.2013

   Behandlet andre gang i Stortinget: 29.04.2013