Forslag fra stortingsrepresentantene Odd Holten og Gudmund Restad om lov om opphevelse av lov av 10. desember 1948 nr. 2 om Norges Postsparebank og lov av 15. juli 1949 nr.1 om Norges Kommunalbank, om endringer i lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner og om endringer i visse andre lover. (Omdannelse av Norges Postsparebank og Norges Kommunalbank til 100 pst. statlig eide aksjeselskaper)

Dokument nr. 8:14, innst. O. nr. 20 for 1990-91

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Gudmund Restad, Odd Holten Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 14.12.1990 Innst. O. nr. 20 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.12.1990

   Behandlet i Odelstinget: 17.12.1990