Endringar i straffegjennomføringsloven mv.

Prop. 92 L (2012-2013), Innst. 346 L (2012-2013), Lovvedtak 70 (2012-2013)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 23.05.2013 Innst. 346 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt diverse endringer i straffeloven, straffeprosessloven og straffegjennomføringsloven. Endringene er til dels et ledd i det løpende arbeidet med revisjon av lovverket for staffegjennomføring og en oppfølging av St. meld. nr. 37 (2007-2008).

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.05.2013

   Behandlet andre gang i Stortinget 03.06.2013