Lov om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip

Prop. 115 L (2012-2013), Innst. 456 L (2012-2013), Lovvedtak 110 (2012-2013)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for næringskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 06.06.2013 Innst. 456 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt ny lov om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven). Loven erstatter sjømannsloven. Det er foretatt en fullstendig revisjon av sjøfolks arbeidsrettslige vern. Lovendringen innebærer både en forbedring av stillingsvernet og en utvidelse av rettigheter som samlet sett gir en vesentlig styrking av sjøfolks stilling. Samtidig medfører lovendringen at konkurranseevnen til norske skip i utenriks fart i det alt vesentlige opprettholdes. Begrepet «sjømann» er erstattet med «arbeidstaker» for å harmonisere med arbeidsmiljøloven, samt for å styrke en kjønnsnøytral yrkesbetegnelse. Loven gjedler fra den tid Kongen bestemmer. De enkelte bestemmelser kan settes i kraft til ulik tid.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2013

   Behandlet andre gang i Stortinget 20.06.2013