Lov om endringer i lov av 15. desember 1967 nr. 9 om patenter

Ot.prp. nr. 31, innst. O. nr. 44, besl. O. nr. 53 for 1990-91

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 02.05.1991 Innst. O. nr. 44 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.05.1991

   Behandlet i Odelstinget: 21.05.1991

   Behandlet i Lagtinget: 30.05.1991