Pensjonar frå statskassa

Prop. 151 S (2012-2013), Innst. 385 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeidsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 30.05.2013 Innst. 385 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt Pensjonar frå statskassa. Pensjon frå statskassa er ikkje ei pensjonsordning i vanleg forstand med krav til oppteningstid gjennom medlemskap. Det er ei særordning som gjev Stortinget høve til, ut frå ei vurdering av om det er rimeleg, å gje ei pensjonsyting til personar som ikkje har kunna tene opp pensjonsrettar på vanleg måte. Pensjonen byggjer ikkje på rettskrav, lov eller forskrift, og blir gjerne omtala som gåvepensjon (billighetspensjon). I Prop. 136 S (2011–2012) ble det gjort greie for kven som kan få pensjon frå statskassa. Proposisjonen no gjeld berre lokalt tilsette ved norske utanriksstasjonar. I 2012 blei det løyvd 19 100 000 kroner på kap. 611 Pensjoner av statskassen. Det ligg ikkje føre eksakte tal for dei samla utgiftene til pensjon frå statskassa i 2012. I statsbudsjettet for 2013 er det løyvt 18 800 000 kroner på kap. 611, post 1, Pensjoner av statskassen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.2013

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2013