Stortinget - Møte tirsdag den 7. mai 2013 kl. 10

Dato: 07.05.2013

Referatsaker

Sak nr. 12 [15:02:48]

Referat

 • 1.(356)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen og Øyvind Vaksdal om egen lovrådgiver for Stortinget (Dokument 8:120 S (2012–2013))

  Enst.: Sendes Stortingets presidentskap.

 • 2.(357)

  Pensjonar frå statskassa (Prop. 151 S (2012–2013))

 • 3.(358)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Frank Bakke-Jensen, Linda C. Hofstad Helleland, Torbjørn Røe Isaksen, Jan Tore Sanner og Sonja Irene Sjøli om å gi mennesker utenfor arbeidslivet en ny sjanse (Dokument 8:117 S (2012–2013))

 • 4.(359)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Anders Anundsen og Harald T. Nesvik om initiativ til fjerning av aldersgrense for fratredelse i statlige selskaper og virksomheter (Dokument 8:124 S (2012–2013))

 • 5.(360)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Torbjørn Røe Isaksen, Laila Dåvøy og Borghild Tenden om tiltak mot barnefattigdom i Norge (Dokument 8:125 S (2012–2013))

 • 6.(361)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Laila Dåvøy, Kjell Arvid Svendsen, Line Henriette Hjemdal og Øyvind Håbrekke om tiltak for å bekjempe fattigdom i Norge (Dokument 8:128 S (2012–2013))

  Enst.: Nr. 2–6 sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 7.(362)

  Klimatilpasning i Norge (Meld. St. 33 (2012–2013))

 • 8.(363)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Oskar J. Grimstad, Henning Skumsvoll, Per-Willy Amundsen, Siri A. Meling og Svein Flåtten om å etablere en markedsplass for gass i Norge (Dokument 8:119 S (2012–2013))

  Enst.: Nr. 7 og 8 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 9.(364)

  Endringer i gjeldsordningsloven og dekningsloven mv. (Prop. 155 L (2012–2013))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 10.(365)

  Revidert nasjonalbudsjett 2013 (Meld. St. 2 (2012–2013))

 • 11.(366)

  Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2013 (Prop. 149 S (2012–2013))

 • 12.(367)

  Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga (Prop. 150 LS (2012–2013))

 • 13.(368)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Laila Marie Reiertsen, Vigdis Giltun, Per Sandberg, Harald T. Nesvik og Ketil Solvik-Olsen om å innføre ROS- og ROT-skattefradrag for håndverkstjenester og serviceoppdrag utført i egen bolig og fritidsbolig som tiltak mot svart arbeid og sosial dumping (Dokument 8:127 S (2012–2013))

  Enst.: Nr. 10–13 sendes finanskomiteen.

 • 14.(369)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Per Arne Olsen, Laila Marie Reiertsen og Siv Jensen om en sysselsettingsstrategi og avbyråkratisering innen helse, pleie og omsorgssektoren (Dokument 8:126 S (2012–2013))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 15.(370)

  Endringer i straffeloven 1902 og straffeloven 2005 mv. (forberedelse av terror m.m.) (Prop. 131 L (2012–2013))

 • 16.(371)

  Endringer i straffeprosessloven mv. (behandling og beskyttelse av informasjon) (Prop. 147 L (2012–2013))

 • 17.(372)

  Endringer i rettsgebyrloven og lov om notarius publicus (gebyr for notarialforretninger og testamentoppbevaring) (Prop. 148 L (2012–2013))

 • 18.(373)

  Endringer i politiloven (Prop. 152 L (2012–2013))

 • 19.(374)

  Endringer i passloven (politiets adgang til å benytte passregisteret) (Prop. 153 L (2012–2013))

 • 20.(375)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Svein Flåtten, Frank Bakke-Jensen, Michael Tetzschner og Gunnar Gundersen om forsikringsordning ved oppføring av bolig (Dokument 8:118 S (2012–2013))

 • 21.(376)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen og Hans Frode Kielland Asmyhr om utnevning av dommere ved Høyesterett (Dokument 8:121 S (2012–2013))

  Enst.: Nr. 15–21 sendes justiskomiteen.

 • 22.(377)

  Kommuneproposisjonen 2014 (Prop. 146 S (2012–2013))

 • 23.(378)

  Endringer i utlendingsloven (misbruk av aupairordningen mv.) (Prop. 154 L (2012–2013))

  Enst.: Nr. 22 og 23 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 24.(379)

  Særskilt melding til Stortinget fra EOS-utvalget – PSTs registrering av personer tilknyttet to muslimske miljøer (Dokument 7:2 (2012–2013))

 • 25.(380)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen og Øyvind Vaksdal om å styrke Sivilombudsmannens rolle overfor forvaltningen (Dokument 8:122 S (2012–2013))

 • 26.(381)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen og Øyvind Vaksdal om endring i § 6 i lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen (utvidelse av klagefrist) (Dokument 8:123 L (2012–2013))

  Enst.: Nr. 24–26 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 27.(382)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Steinar Reiten, Line Henriette Hjemdal, Øyvind Håbrekke og Geir Jørgen Bekkevold om styrking av jordvernet (Dokument 8:129 S (2012–2013))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 28.(383)

  Verksemda til Avinor AS (Meld. St. 38 (2012–2013))

 • 29.(384)

  Ein del saker på Samferdselsdepartementets område (Prop. 156 S (2012–2013))

  Enst.: Nr. 28 og 29 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 30.(385)

  Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning (Innberetning 5 (2012–2013))

  Enst.: Vedlegges protokollen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.