Endringer i passloven (politiets adgang til å benytte passregisteret)

Prop. 153 L (2012-2013), Innst. 452 L (2012-2013), Lovvedtak 106 (2012-2013)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 06.06.2013 Innst. 452 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i passloven som innebærer at politiet kan benytte opplysninger fra det sentrale passregisteret til flere oppgaver enn det som følger av tidligere regler.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2013

   Behandlet andre gang i Stortinget: 20.06.2013