Verksemda til Avinor AS

Meld. St. 38 (2012-2013), Innst. 492 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 13.06.2013 Innst. 492 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Med bakgrunn i meldinga frå regjeringa har Stortinget drøfta ulike utviklinga og rammevilkåra for selskapet. Ein samla komité meiner at den framlagde meldinga om verksemda i Avinor gjev eit godt bilete av utviklinga i selskapet sidan den førre meldinga blei lagt fram i 2009. Dei overordna strategiane for Avinor har i hovudsak lege fast sidan selskapet blei skipa i 2003, og meldinga legg heller ikkje opp til å endra desse. Meldinga blei vedatt vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.2013

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2013