Riksrevisjonens undersøkelse av skatte- og avgiftsmyndighetenes kontroll av merverdiavgift

Dokument 3:11 (2012-2013), Innst. 83 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 10.12.2013 Innst. 83 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Merverdiavgift utgjør om lag 30 prosent av de samlede skatte- og avgiftsinntektene fra Fastlands-Norge. Det stilles store krav til omfanget og kvaliteten på skatte- og avgiftsmyndighetenes arbeid på området. Riksrevisjonens rapport viser blant annet at det er behov for tiltak for en mer effektiv utvelgelse av avgiftsoppgaver og deklarasjoner for kontroll av merverdiavgift. Videre at toll- og avgiftsetatens ikt-systemer begrenser effektiviteten i kontrollen, og at det ikke er lik behandling i saker om tilleggsavgift. Komiteen sier i innstillingen at den er tilfreds med at Finansdepartementet vil følge opp saken og rette opp de svakheter som undersøkelsen har avdekket.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.2013

   Behandlet i Stortinget: 16.12.2013