Lov om endringer i lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd og lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v.

Ot.prp. nr. 48 (1996-97), Innst. O. nr. 101 (1996-97), beslutning. O. nr. 119 (1996-97) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 03.06.1997 Innst. O. nr. 101 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.1997

   Behandlet i Odelstinget: 06.06.1997

   Behandlet i Lagtinget: 10.06.1997