Finansministerens redegjørelse om endringer av Prop. 1 S (2013-2014) og Prop. 1 LS (2013-2014) om statsbudsjettet 2014

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status