Endringer i utlendingsloven (gjennomføring av Dublin III-forordningen)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 10.12.2013 Innst. 67 L (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i utlendingsloven for gjennomføring av Dublin III-forordningen, jf. Prop. 26 L (2013-3014)

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.2013

   Behandlet andre gang i Stortinget 16.12.2013