Stortinget - Møte tirsdag den 3. desember 2013 kl. 10

Dato: 03.12.2013

Referatsaker

Sak nr. 6 [10:05:05]

Referat

 • 1.(109)

  Tilbaketrekning av Prop. 206 L (2012–2013) Endringer i opplæringslova og privatskolelova (gratis kulturskoletilbud) (Meld. St. 5 (2013–2014))

 • 2.(110)

  Tilbaketrekning av Prop. 193 L (2012–2013) Lov om arbeidsskadeforsikring (Meld. St. 6 (2013–2014))

 • 3.(111)

  Tilbaketrekning av Prop. 198 L (2012–2013) Endringar i forskotteringsloven, folketrygdloven og arbeidsmiljøloven (samleproposisjon hausten 2013) (Meld. St. 7 (2013–2014))

 • 4.(112)

  Tilbaketrekning av Prop. 200 L (2012–2013) Lov om stans i utbetalinga av offentlege ytingar og barnebidrag når ein av foreldra har bortført eit barn til utlandet (Meld. St. 8 (2013–2014))

 • 5.(113)

  Tilbaketrekning av Meld. St. 46 (2012–2013) Flere i arbeid (Meld. St. 9 (2013–2014))

 • 6.(114)

  Tilbaketrekking av Prop. 192 S (2012–2013) Endringar i statsbudsjettet 2013 under Fiskeri- og kystdepartementet og Landbruks- og matdepartementet (tiltakspakke for torskenæringa) (Meld. St. 10 (2013–2014))

 • 7.(115)

  Tilbaketrekning av Prop. 196 L (2012–2013) Endringer i spesialisthelsetjenesteloven (Avvikling av godkjenningsordningen for sykehus) (Meld. St. 11 (2013–2014))

 • 8.(116)

  Tilbaketrekning av Prop. 203 S (2012–2013) Endringer i statsbudsjettet 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Utenriksdepartementet (tilleggsbevilgning som følge av økt kvote for overføringsflyktninger) (Meld. St. 13 (2013–2014))

 • 9.(117)

  Tilbaketrekking av Prop. 194 S (2012–2013) Utbygging og finansiering av E134 på strekninga Seljord–Åmot i kommunane Seljord, Kviteseid, Tokke og Vinje i Telemark (Meld. St. 14 (2013–2014))

 • 10.(118)

  Tilbaketrekning av Meld. St. 44 (2012–2013) Likestilling kommer ikke av seg selv (Meld. St. 15 (2013–2014))

 • 11.(119)

  Tilbaketrekning av Prop 184 L (2012–2013) Endringer i folketrygdloven (forenklinger i foreldrepengeordningen) (Meld. St. 16 (2013–2014))

 • 12.(120)

  Tilbaketrekning av Prop. 195 L (2012–2013) Endringer i tinglysingsloven mv. (registrering av gjeld) (Meld. St. 17 (2013–2014))

 • 13.(121)

  Tilbaketrekning av Prop. 201 S (2012–2013) Utbygging og finansiering av E6 på strekninga Korgen–Bolna i Hemnes og Rana kommunar (E6 Helgeland nord) i Nordland (Meld. St. 18 (2013–2014))

  Enst.: Nr. 1–13 sendes Stortingets presidentskap.

 • 14.(122)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Torgeir Knag Fylkesnes om innføring av to barnehageopptak i året (Dokument 8:10 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 15.(123)

  Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Niue om opplysningar i skattesaker underskriven i Oslo 9. september og i Alofi 19. september 2013 (Prop. 27 S (2013–2014))

 • 16.(124)

  Ny saldering av statsbudsjettet 2013 (Prop. 29 S (2013–2014))

  Enst.: Nr. 15 og 16 sendes finanskomiteen.

 • 17.(125)

  Samtykke til godtakelse av endring av avtale av 19. januar 2001 mellom Norge og Island og EF om kriterier og mekanismer for å avgjøre hvilken stat som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad som fremlegges i Norge, Island eller en medlemsstat, ved innlemmelse av Dublin III-forordningen og Eurodac-forordningen av 26. juni 2013 (Prop. 25 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 18.(126)

  Endringer i utlendingsloven (gjennomføring av Dublin III-forordningen) (Prop. 26 L (2013–2014))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 19.(127)

  Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2012 (Dokument 3:2 (2013–2014))

 • 20.(128)

  Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i sykehus (Dokument 3:4 (2013–2014))

  Enst.: Nr. 19 og 20 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 21.(129)

  Gjennomføring av råfisklova og fiskeeksportlova i 2011 og 2012 (Meld. St. 12 (2013–2014))

 • 22.(130)

  Endringar i havressurslova (avgift til fiskeriforsking og overvaking) (Prop. 28 L (2013–2014))

  Enst.: Nr. 21 og 22 sendes næringskomiteen.

Presidenten: Vi går da til sak nr. 1.