Endringer i folketrygdloven (reduksjon av mødrekvoten og fedrekvoten)

Prop. 40 L (2013-2014), Innst. 180 L (2013-2014), Lovvedtak 48 (2013-2014)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 06.05.2014 Innst. 180 L (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i folketrygdloven. Det er foretatt reduksjon av mødrekvoten og fedrekvoten fra 14 uker til 10 uker. Stortingsflertallet har gått inn for å øke den delen av stønadsperioden som er felles for foreldrene tilsvarende. Fellesdelen blir dermed økt fra 18/28 uker til 26/36 uker. Den samlede stønadsperioden skal fortsatt være 49/59 uker ved fødsel og 46/56 uker ved adopsjon.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.05.2014

   Behandlet andre gang i Stortinget 27.05.2014