Stortinget - Møte tirsdag den 4. mars 2014 kl. 10

Dato: 04.03.2014

Referatsaker

Sak nr. 8 [13:47:08]

Referat

 • 1.(161)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringar i kjøpsloven og avtaleloven (Lovvedtak 33 (2013–2014))

  • 2. lov om endringer i straffegjennomføringsloven mv. (navneendring for Kriminalomsorgens sentrale forvaltning mv.) (Lovvedtak 34 (2013–2014))

  • 3. lov om endringer i lov om Innovasjon Norge (Lovvedtak 31 (2013–2014))

   – er sanksjonert under 28. februar 2014.

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(162)

  Endringer i folketrygdloven (reduksjon av mødrekvoten og fedrekvoten) (Prop. 40 L (2013–2014))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 3.(163)

  Endringer i midlertidig lov om rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus (Prop. 41 L (2013–2014))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 4.(164)

  Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1288/2013 om programmet «ERASMUS+» (Prop. 43 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 5.(165)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene André N. Skjelstad, Ketil Kjenseth og Trine Skei Grande om utvikling av et nytt folkevalgt regionnivå til erstatning for fylkeskommunen (Dokument 8:26 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 6.(166)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Helga Pedersen, Ingrid Heggø, Knut Storberget, Odd Omland, Martin Henriksen, Tove Karoline Knutsen, Kåre Simensen, Anna Ljunggren, Marit Arnstad og Janne Sjelmo Nordås om leveringsplikt i torskefisket (Dokument 8:27 S (2013–2014))

 • 7.(167)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Johnny Ingebrigtsen, Torgeir Knag Fylkesnes og Audun Lysbakken om at fiskekvotene skal forbli i lokalsamfunnet og sikre stabil råvaretilgang for næringslivet (Dokument 8:28 S (2013–2014))

  Enst.: Nr. 6 og 7 sendes næringskomiteen.

 • 8.(168)

  Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1285/2013 om etablering og drift av europeiske satellittnavigasjonssystemer (Galileo og EGNOS) (Prop. 42 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.